บุคลากรสำนักงานคณบดี

งานบริหารทั่วไป

ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐกานต์ ขุนทองนุ่ม
ตำแหน่งบริหาร รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี
และรักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
หมายเลขติดต่อ 094-0594644, 0-5526-7102-3, ภายใน 3001
หน้าที่รับผิดชอบ งานพัสดุและครุภัณฑ์
ชื่อ-สกุล นางมาริน จันทรวงค์
ตำแหน่งบริหาร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา ศศ.ม. (การจัดการประยุกต์)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
หมายเลขติดต่อ ภายใน 3000
หน้าที่รับผิดชอบ งานแผนและงบประมาณ
ชื่อ-สกุล นางสาวจิราภรณ์ มีแท่ง
ตำแหน่งบริหาร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา วท.บ. (คณิตศาสตร์)
หมายเลขติดต่อ ภายใน 3000
หน้าที่รับผิดชอบ งานเลขานุการและการประชุม
ชื่อ-สกุล นางสาวจารุวรรณ เพ็ญจีน
ตำแหน่งบริหาร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
หมายเลขติดต่อ ภายใน 3000
หน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณ
ชื่อ-สกุล นายศิรินทร์ ทิมจันทร์
ตำแหน่งบริหาร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา น.บ. (นิติศาสตร์บัณฑิต)
หมายเลขติดต่อ ภายใน 3000
หน้าที่รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี
ชื่อ-สกุล นายนัทธพงค์  ภู่คง
ตำแหน่งบริหาร
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
การศึกษา นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)
หมายเลขติดต่อ ภายใน 3000
หน้าที่รับผิดชอบ งานโสตทัศนูปกรณ์และการประชาสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล นางสาวปาลิดา เรียญเพ็ช
ตำแหน่งบริหาร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา บช.บ. (บัญชี)
หมายเลขติดต่อ ภายใน 3000
หน้าที่รับผิดชอบ งานพัสดุและครุภัณฑ์
ชื่อ-สกุล นายขจรศักดิ์ ภารฤทธิ์
ตำแหน่งบริหาร
ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์
การศึกษา ปวช. (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
หมายเลขติดต่อ ภายใน 3000
หน้าที่รับผิดชอบ งานยานพาหนะ

งานบริการการศึกษา

ชื่อ-สกุล นางสาวภคินี ดิบทิพย์
ตำแหน่งบริหาร รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริการการศึกษา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
การศึกษา ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์(แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์))
หมายเลขติดต่อ ภายใน 3000
หน้าที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมงานวิชาการ
  ชื่อ-สกุล นางสาวกมลรัตน์  บุญอาจ
ตำแหน่งบริหาร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
การศึกษา รป.ม. (การบริหารจัดการภาครัฐ)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
หมายเลขติดต่อ ภายใน 3000
หน้าที่รับผิดชอบ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

และงานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ชื่อ-สกุล ว่าที่ร้อยตรีหญิง วราภรณ์ จันทะศร
ตำแหน่งบริหาร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
การศึกษา ค.ม. (เทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์(แขนงวารสารศาสตร์))
หมายเลขติดต่อ ภายใน 3000
หน้าที่รับผิดชอบ งานปฏิบัติการสาขาวิชานิเทศศาสตร์
  ชื่อ-สกุล ว่าที่ร้อยตรีหญิง อรุโณทัย กาวน
ตำแหน่งบริหาร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
การศึกษา บช.บ. (การบัญชี)
หมายเลขติดต่อ ภายใน 3000
หน้าที่รับผิดชอบ งานปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา
ชื่อ-สกุล นายสราวุฒิ  กันทะจันทร์
ตำแหน่งบริหาร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
การศึกษา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
หมายเลขติดต่อ ภายใน 3000
หน้าที่รับผิดชอบ งานสนับสนุนการวิจัยและเผยแพร่

งานวิจัยและบริการวิชาการ

ชื่อ-สกุล นางสาวหนึ่งฤทัย ล้อมผล
ตำแหน่งบริหาร รักษาราชการแทนหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา บธ.บ. (การตลาด)
หมายเลขติดต่อ ภายใน 3000
หน้าที่รับผิดชอบ งานสนับสนุนการบริการวิชาการ

 

  ชื่อ-สกุล นางสาวสุรีย์พร  แก้วหล่อ
ตำแหน่งบริหาร
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
การศึกษา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
หมายเลขติดต่อ ภายใน 3000
หน้าที่รับผิดชอบ งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ชื่อ-สกุล นายปรัชญา คำเส็ง
ตำแหน่งบริหาร
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
การศึกษา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
หมายเลขติดต่อ ภายใน 3000
หน้าที่รับผิดชอบ งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานกิจการนักศึกษา

ชื่อ-สกุล นายจิราวุฒิ  มุขเพชร
ตำแหน่งบริหาร รักษาราชการแทนหัวหน้างานกิจการนักศึกษา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)
หมายเลขติดต่อ ภายใน 3000
หน้าที่รับผิดชอบ งานทุนการศึกษา

 

ชื่อ-สกุล ว่าที่ร้อยตรีหญิง นาตยา แก้วอ้น
ตำแหน่งบริหาร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
การศึกษา ค.บ. (พลศึกษา)
หมายเลขติดต่อ ภายใน 3000
หน้าที่รับผิดชอบ งานกิจการนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา

 

ชื่อ-สกุล นายกรกฤช  รัตนพรชัย
ตำแหน่งบริหาร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา บธ.บ. (การจัดการ)
หมายเลขติดต่อ ภายใน 3000
หน้าที่รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพการศึกษา