วิชา การสื่อสารเพื่อชีวิต

ผู้สอน : รองศาสตราจารย์ บุษบา  หินเธาว์

บทที่ 5 การสื่อสารระหว่างบุคคล
แบบฝึกหัด การสื่อสารระหว่างบุคคล
บทที่ 6 การสื่อสารมวลชน

 แบบฝึกหัด การสื่อสารมวลชน

บทที่ 7 การสื่อสารสื่อใหม่

แบบฝึกหัดท้ายบท สื่อใหม่ในยุคดิจิทัล

การสื่อถ่ายคลิปวีดีโอและตัดต่อด้วยโทรศัพท์มือถือ ด้วยแอป Canva

การสร้างเพจ Facebook ด้วยมือถือ