วิชา หลักการประชาสัมพันธ์

ผู้สอน : รองศาสตราจารย์ บุษบา  หินเธาว์

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

บทที่ 2 ประวัติและวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์

บทที่ 3 การสร้างภาพลักษณ์

บทที่ 4 ประชามติ

บทที่ 5 สื่อและเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์

การทำ Pod Cash

การถ่ายคลิปวีดีโอและการตัดต่อด้วยโทรศัพท์มือถือ