หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่


อาจารย์ธนพร รังสิกรรพุม
ประธานหลักสูตร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช สืบบุญ

 


อาจารย์สุธาสินี อรุณ

 


อาจารย์ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท

อาจารย์ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา