หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช สืบบุญ
ประธานหลักสูตร


อาจารย์ธนพร รังสิกรรพุม

อาจารย์สุธาสินี อรุณ

อาจารย์ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท

อาจารย์ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา