วิชา การวิจัยการประชาสัมพันธ์

ผู้สอน : รองศาสตราจารย์ บุษบา  หินเธาว์

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยการประชาสัมพันธ์

 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 วิชา การวิจัยการประชาสัมพันธ์

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ในการวิจัย

การใช้โปรแกรม SPSS และการวิเคราะห์ข้อมูล

การแปลผลข้อมูลวิจัย

การหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร