ปรัชญ/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

สัญลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Science Identity)

ลูกโลก หมายถึง ศูนย์รวมแห่งวิทยาการ การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มีความหลากหลายของหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของสังคมท้องถิ่น
MS หมายถึง คณะวิทยาการจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้และผลิตบัณฑิตด้านการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาสังคมท้องถิ่น
ดาว หมายถึง บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการที่มีความโดดเด่นในด้านภูมิรู้และภูมิธรรมพร้อมนำสู่สังคมท้องถิ่น
แสด-ดำ หมายถึง สีประจำคณะวิทยาการจัดการ

ปรัชญา (Philosophy)

คณะวิทยาการจัดการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นคณะวิทยาการจัดการต้นแบบที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณค่าสู่ท้องถิ่น พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติโดยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning)
2. จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3. บริหารจัดการคณะตามหลักบริหารจัดการที่ดี