ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2566