ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการกิจกรรมประกวด SMART START IDEA BY GSB 2567

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่ผ่านการคัดเลือก🎉ในกิจกรรมประกวด SMART START IDEA BY GSB 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

🥇รางวัลชนะเลิศ รางวัลมูลค่า 5,000 บาท

ทีม Pro walk : ผลิตภัณฑ์แผ่นรองเท้าและแอปพลิเคชั่นตรวจจับการเดินอัจฉริยะ

🧑‍🎓นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

🧑‍🎓ที่ปรึกษา : ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์, ผศ.ดร. ศุภศิว์ สุวรรณเกษร, อาจารย์ธนพร รังสิกรรพุม

🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลมูลค่า 2,000 บาท

ทีม ตราตามธาตุ : ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสูดดม ยึดตามตำราแพทย์แผนไทย

🧑‍🎓นักศึกษาคณะวิทยาการ

🧑‍🎓ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ศรีตองอ่อน

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการประกวดคลิปวีดีโอผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environment Social Governance : ESG)

แบ่งตามนวัตกรรม ดังนี้

♦️นวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food Tech)

♦️นวัตกรรมด้านสุขภาพ (Health Tech)

♦️นวัตกรรมการเกษตร (Agri Tech)

♦️นวัตกรรมด้านการเป็นอยู่ (Life Style)

♦️นวัตกรรมอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ ESG