รับฟัง “ร้องเรียน” และ “รองทุกข์”

(Complaints and grievances

คำชี้แจง:
1. ข้อมูลที่ท่านร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
2. หากท่านต้องการประสงค์ที่จะเปิดเผยข้อมูล ท่านสามารถกรอก ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ หรือ อีเมล์ ที่ติดต่อได้
3. หากท่านต้องการอยากรับทราบผลการดำเนินงานที่ร้องเรียน ท่านต้องทำการระบุอีเมล์ของท่าน เพื่อรับทราบผลผ่านทางอีเมล์ตามที่ท่านระบุไว้

  ชื่อ-นามสกุล

  อีเมล์

  หมายเลขโทรศัพท์

  เลือกกลุ่มงาน

  กรุณาพิมพ์รายละเอียด

  ไฟล์แนบ (ถ้ามี)

  Published