ปรัชญาการศึกษา

“การจัดการศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืน”

Philosophy

To produce graduates with potential in the field of management science.

Vision

To produce graduates with potential in the field of management science and create knowledge for society through technology and innovation.

Mission

  1. 1. To produce graduates with potential in management science, creating opportunities for them to become entrepreneurs with creativity, language skills, technology skills, morality, ethics, and appropriate professional characteristics.
  2. 2. To create knowledge in management science with technology and innovation, which can be used to benefit society through integration with teaching, research, administration, academics, and the preservation of arts and culture.
  3. 3. To manage the faculty based on the principles of good governance, with the aid of technology and innovation.

History

In 1975, under the Teachers College Act, the government established faculties to offer education up to the bachelor’s degree level for students who are majoring in cooperatives.
ปี พ.ศ.2525-2528  เปิดสอนวิชาการอื่นที่สอดคล้องความต้องการท้องถิ่นนอกเหนือการจากผลิตครู จึงได้จัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ ได้ทำการย้ายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อมาเปิดสอน โดยอาศัยความร่วมมือจากคณาจารย์คณะต่างๆ
ปี พ.ศ.2532-2546 เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต และเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปี พ.ศ.2551 เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการประยุกต์
ปี พ.ศ.2559-2561 เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ปี พ.ศ.2562-2564 ทุกสาขาวิชาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2565 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

Logo & Symbol

Circumference of MS globe

The diversity of educational programs offered, along with continuous development and adaptation to the needs of the global society, makes the Faculty of Management Science a quality learning and graduate-producing institution in the field of management.

PSRU Globe

Rajabhat Phibulsongkram University, a hub of endless learning and knowledge.

Pigeon Wings, Sailboat

The science of communication, knowledge related to business administration.

Star, orange and black

Graduates of the Faculty of Management Science, distinguished in their thinking, personality, and ethics, ready to contribute to the global society. Red and black are the faculty color.