ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งขัน Startup Thailand League 2024 ระดับมหาวิทยาลัย

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งขัน Startup Thailand League 2024 ระดับมหาวิทยาลัย 🎉

♦️ ทีม “กลุ่มธุรกิจ สมุนไพรสูดดมตามธาตุ” ผ่านการคัดเลือกการแข่งขัน Startup Thailand League 2024

ระดับมหาวิทยาลัย เป็นตัวแทน 5 ทีม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

♦️ได้รับเงินสนับสนุนพัฒนาชิ้นงานต้นแบบ เพื่อไปต่อในกิจกรรมการแข่งขันระดับรอบภูมิภาคที่จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่