ประกาศเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการการศึกษา 2566แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประกาศเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการการศึกษา 2566

คำชี้แจง การพิจารณารางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

1. ประเภทของรางวัล 

1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1.2 ด้านทุนวิจัย

1.3 ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย

1.4 ด้านการบริการวิชาการรับใช้สังคม 

1.5 ด้านการส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา 

1.6 ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

1.7 ด้านการปฏิบัติงาน (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน)

https://shorturl.at/mMpV6
ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์มบุคลากรดีเด่นคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2566

2. คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรได้รับการพิจารณา

2.1 เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานประจำในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2.2 ไม่ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร (คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี)

2.3 เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะวิทยาการจัดการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับถึงปี พ.ศ. 2567)

2.4 เป็นผู้มีผลงานโดดเด่น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ผลงานมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ

2.5 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

2.6 หนึ่งท่านสามารถสมัครได้เพียง 1 ด้านเท่านั้น

3.  ขั้นตอนการสมัคร

ผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือก กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการสมัคร โดยสามารถดาวน์โหลดจาก QR Code แนบท้าย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานหรือเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา นำส่งรายชื่อ ภายในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (ส่งได้ที่ คุณณัฐกานต์ ขุนทองนุ่ม รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ)

  1. เกณฑ์การพิจารณารางวัล

4.1 รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน   

1) เป็นผู้ที่ออกแบบการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการสอน ที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการ และสถานการณ์ปัจจุบัน

2) มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และพัฒนาทักษะของผู้เรียน

3) มีผลงานด้านการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก ก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะ สถาบัน และส่วนรวม

4) มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน

5) เป็นผู้อุทิศแรงกาย แรงใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เป็นที่ยอมรับของนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

6) มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนได้เหมาะสม

4.2 รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านทุนวิจัย 

เป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน หรือภายนอก และมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

4.3 รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านเผยแพร่ผลงานวิจัย

เป็นผู้มีการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ, วารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2 หรือได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งนี้ การตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิจัยการไม่นับรวมบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เป็นงานของนักศึกษาและอาจารย์มีชื่อร่วมในงานวิจัยนั้น 

4.4 รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการรับใช้สังคม

1) เป็นผู้มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น อันเกิดจากประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มีการบูรณาการพันธกิจระหว่างหน่วยงานที่ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ต้องเป็นผลงานที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน เช่น ด้านชุมชน ด้านภูมิปัญญา ด้านอาชีพด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิต หรือสามารถแก้ไขปัญหาแก่ชุมชน หรือเป็นผลงานที่นาไปสู่การจดสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญา ในรูปแบบอื่น ๆ

2) เป็นผู้ที่บูรณาการโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมกับการวิจัยและ/หรือการเรียนการสอน

4.5 รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

1) เป็นผู้ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

2) เป็นผู้ประสานประโยชน์ ให้เกิดขึ้นกับการพัฒนานักศึกษา

3) เป็นผู้อุทิศตนให้กับการพัฒนาทักษะนักศึกษาทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ การเข้าร่วมการ

แข่งขันทักษะทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

4) เป็นผู้อุทิศแรงกาย แรงใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เป็นที่ยอมรับของนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

5) มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนได้เหมาะสมเป็นที่ยอมรับจากนักศึกษา ศิษย์เก่า หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  1. รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม

เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่เคยได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือเคยได้รับรางวัล หรือมีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก จากการสร้างสรรค์ผลงาน สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมในรอบปีการศึกษา 2566 

4.7 รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน (สำหรับบุคลาการสายสนับสนุน) 

เป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น มีจิตบริการ บริการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีความสามารถในการพัฒนากระบวนการในการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  1. ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ

5.1 การดำเนินการคัดเลือก

1) การพิจารณาผลงานจะคัดเลือกผลงานระดับดีเด่น ในแต่ละด้าน ด้านละ 1 รางวัล หากด้านใดมีผลการพิจารณาจากผู้ประเมินเท่ากัน ผลงานจะถูกส่งให้ผู้ประเมินพิจารณาใหม่อีก 1 ครั้ง เพื่อคัดเลือกผลงานระดับดีเด่นเพียง 1 รางวัล 

2) คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลดีเด่น จะพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งการพิจารณารางวัลของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

       6.  ผู้พิจารณาผลงาน

คณะกรรมการพิจารณารางวัลบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

7.  ระยะเวลาในการดำเนินการ

การดำเนินการระยะเวลา
1) นำส่งแบบฟอร์มผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกพร้อมข้อมูล/หลักฐานประกอบการพิจารณา5-12 มิถุนายน 2567
2) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 13 มิถุนายน 2567
3) ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น 13 มิถุนายน 2567
4) มอบรางวัลในงานวันประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ณ ห้อง MS308 คณะวิทยาการจัดการ19 มิถุนายน 2567