ประกาศผลการแข่งขันการประกวดตราสัญลักษณ์ (logo) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

ประกาศผลการแข่งขันการประกวดตราสัญลักษณ์ (logo)

📢 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศผลการแข่งขันการประกวดตราสัญลักษณ์ (logo)

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณปริญญาพร ภูริพัฒนา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณพิพัฒน์ เอี่ยมสาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณเดชา แซ่ชั่น

รางวัลชมเชย ได้แก่ คุณจีรวรรณ เสรีเวสารัตน์

รางวัลชมเชย ได้แก่ คุณสุธิมนต์ สีเขียว

📢ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ