MS Music in the garden. ตนตรีในสวน ครั้งที่ 2

เหลืออีก 2 วันเท่านั้น‼️ MS Music in the garden. ตนตรีในสวน ครั้งที่ 2 ..มาหาของกินอร่อยๆ และฟังดนตรีเพราะๆๆ..🎶
กันได้ที่ ลานสนามหญ้าคณะวิทยาการจัดการ..🙃 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป.. แล้วพบกันนะคะ……..🟠🎉