MS PSRU!! We’re No.1

MS PSRU!! We’re No.1🥇🏆 📌 อาจารย์ ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา การสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.อรรธพร เลิศอร่ามแสง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ผศ.ดร.ธนพร บัวรอด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และว่าที่ร้อยตรีหญิง นาตยา แก้วอ้น นักวิชาการศึกษา

นำทีมสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้แก่
✅นายสุริยา คำโบสถ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และประธานสโมสรนักศึกษา
✅นายณรงค์ศักดิ์ ไชยพันธ์ สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล
✅น.ส.ณัฏฐนิชา ป้องที สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล
✅น.ส.ฐิติมา ขุนหีต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

👍🏻เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการผ่านแนวคิดวิศวกรสังคม (วิศวกรสังคม Hackathon) คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่งประเทศ ในหัวข้อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แนวคิด “ภาพฝันที่อยากให้เป็น” ✨

📌ซึ่งผลการแข่งขัน ทีมสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการได้รับรางวัลชนะเลิศ 🏆
ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้วยสอดไส้มะม่วง ตำบล ชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 🍌🥭

แอดมินของแสดงความยินดีกับนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยค่า🎉🎉🎉🎉