Thailand Education Expo 2023

อาจารย์ ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา การสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร พร้อมด้วยบุคลากรงานบริการการศึกษาและงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ แนะแนวประชาสัมพันธ์เชิงรุก ภายใต้โครงการ MS on The Road ในงาน Thailand Education Expo 2023 มหกรรมการศึกษาระดับประเทศ จังหวัดพิษณุโลก