การแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

📣ประชาสัมพันธ์📣 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำ infographic สรุปการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จากการเสวนางาน 1 ปีกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2565
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567

ติดตามข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2565 ได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.ร. www.opdc.go.th