ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ ลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

🌷🌸มรพส. ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ ลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 🌻
✅เลือกจริง วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 8.30-12.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งประจำคณะที่สังกัด 🌸🌷
✅เลือกตั้งล่วงหน้า วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องสภาคณาจารย์ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์🌸🌷
— ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว