ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1
โดยวิทยากร รศ.ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มรพส.

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม MS 308 คณะวิทยาการจัดการ มรพส.
ลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือ ลิงก์ https://forms.gle/vqBTpeRJcd4fNg416