คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม “พิบูลสงคราม มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ ครั้งที่16”