มรพส. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ณ ห้องประชุม MS301 คณะวิทยาการจัดการ

โดยมี ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคุณภีม เพชรเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ร่วมลงนามในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี เพื่อนำไปสู่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ เพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีออนไลน์ ให้พร้อมสู่ตลาดแรงงาน