ก่อนทำการจองห้อง ขอให้ผู้จองกรุณาตรวจสอบตารางการจองห้องทุกครั้งก่อนจองทุกครั้ง