โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม MS 308 คณะวิทยาการจัดการ มรพส.

โดย รศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานและกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากร รศ.ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มรพส.

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ในการสร้างผลงานทางวิชาการประเภท ตำรา หนังสือ ผลงานวิจัย เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ