ปรัชญาการศึกษา

“การจัดการศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืน”

ปรัชญา

“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพทางศาสตร์วิทยาการจัดการ”

วิสัยทัศน์

“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพทางศาสตร์วิทยาการจัดการ และสร้างองค์ความรู้สู่สังคมโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางศาสตร์วิทยาการจัดการสร้างโอกาสเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธะรรม และคุณลักษณะทางอาชีพที่เหมาะสม
  2. สร้างองค์ความรู้ทางศาสตร์วิทยาการจัดการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่สังคม โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  3. บริหารจัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ.2518 รัฐบาลประกาศใช้ พรบ.วิทยาลัยครู เพื่อจัดตั้งเป็นคณะวิชาที่เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ได้เปิดสอนนักศึกษาวิชาเอกสหกรณ์
ปี พ.ศ.2525-2528  เปิดสอนวิชาการอื่นที่สอดคล้องความต้องการท้องถิ่นนอกเหนือการจากผลิตครู จึงได้จัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ ได้ทำการย้ายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อมาเปิดสอน โดยอาศัยความร่วมมือจากคณาจารย์คณะต่างๆ
ปี พ.ศ.2532-2546 เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต และเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปี พ.ศ.2551 เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการประยุกต์
ปี พ.ศ.2559-2561 เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ปี พ.ศ.2562-2564 ทุกสาขาวิชาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2565 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

ตราสัญลักษณ์

เส้นรอบลูกโลก MS

ความหลากหลายของหลักสูตรที่เปิดสอน พร้อมที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดและปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของสังคมโลก คณะวิทยาการจัดการ แหล่งเรียนรู้ และผลิตบัณฑิตด้านการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

PSRU ลูกโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศูนย์รวมแห่งวิทยาการ การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ปีกพิราบ เรือสำเภา

ศาสตร์แห่งการสื่อสาร องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ

ดาว แสด-ดำ

บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการที่มีความโดดเด่นในด้านความคิด บุคลิกภาพ และคุณธรรม พร้อมนำสู่สังคมโลก สีประจำคณะวิทยาการจัดการ