หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์


อาจารย์ ดร.บุญลดา  คุณาเวชกิจ
ประธานหลักสูตร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีรพงษ์ มหนิธิวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร วุฒธะพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพร บัวรอด

อาจารย์พลอยพัชร ก้อนบาง