อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.จิระภา งามสุทธิ
ประธานหลักสูตร

Profile Contact

อ.กมลทิพย์ เดชะปรากรม

Profile Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย สหัสเตโช

Profile Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ศรีตองอ่อน

Profile Contact

ดร.ศุภนารี พิรส

Profile Contact