รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพงษ์ มหนิธิวงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองประธานกรรมการ

ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
การสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ดร.จิระภา งามสุทธิ
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ

ดร.ปิยธิดา เปี่ยมงาม
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล

อาจารย์ผณินทร เสือแพร
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ดร.ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ดร.ณัทฐาพร ภู่ระหงษ์
ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

อาจารย์คู่ขวัญ แสงสิริ
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการยุคดิจิทัล

ดร.อรรถพล จรจันทร์
ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลแก้ว คล้ายแก้ว
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวนิชย์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
เลขานุการ

นางสาวณัฐกานต์ ขุนทองนุ่ม
รักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวจิราภรณ์ มีแท่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสุรีย์พร แก้วหล่อ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยเลขานุการ