รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์
ประธานคณะกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพงษ์ มหนิธิวงศ์
รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ พฤกษะวัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรนนท์ ลีลาเวทพงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุรจิต วงศ์กังแห
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธีรชาติ ภัทรภิญโญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี
กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตร

อาจารย์ผณินทร เสือแพร
กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตร

ดร.ปิยธิดา เปี่ยมงาม
กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตร

รองศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพร บัวรอด
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวณัฐกานต์ ขุนทองนุ่ม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวจิราภรณ์ มีแท่ง
ผู้ช่วยเลขานุการ