รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพงษ์ มหนิธิวงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
การสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

ดร.อรรธพร เลิศอร่ามแสง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

อาจารย์มณีจันทร์ มาสูตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร