นางสาวณัฐกานต์ ขุนทองนุ่ม
รักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี
รักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้างาน

Profile Contact

นางมาริน จันทรวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

Profile Contact

นางสาวจารุวรรณ เพ็ญจีน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Profile Contact

นายศิรินทร์ ทิมจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Profile Contact

นายจิราวุฒิ มุขเพชร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Profile Contact

นายนัทพงค์ ภู่คง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Profile Contact

นางสาวจิราภรณ์ มีแท่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Profile Contact

นางสาวปาลิดา เรียญเพ็ช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Profile Contact

นายศราวุฒิ บุญคง
พนักงานช่างยนต์

Profile Contact