อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ณัทฐาพร ภู่ระหงษ์
ประธานหลักสูตร

Profile Contact

ผศ.พัชรินทรา ชัยสมตระกูล

Profile Contact

ผศ.ดร.รัตนา สิทธิอ่วม 

Profile Contact

ผศ.สุธีรา วิไลกุล

Profile Contact

ดร.ภัทรสิริ กุนเดชา

Profile Contact

อาจารย์มณีจันทร มาสูตร

Profile Contact

อาจารย์ดาวเด่น สัญญโภชน์

Profile Contact

อาจารย์อิสรีย์ กี่อย่างรุ่งเรือง

Profile Contact

อาจารย์ชาคินัย หมีเทศ

Profile Contact