อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม
ประธานหลักสูตร

Profile Contact

รศ.บุษบา หินเธาว์

Profile Contact

อาจารย์ปรัชญา โพธิหัง

Profile Contact

ผศ.พิชญาพร ประครองใจ

Profile Contact

ดร.เอกรงค์ ปั้นพงษ์

Profile Contact

ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี

Profile Contact

อาจารย์ภรัณยู ขำน้ำคู้

Profile Contact