อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
ประธานหลักสูตร

Profile Contact

ผศ.ดร.วิจิตรา จำลองราษฏร์

Profile Contact

ผศ.ดร.ลัสดา ยาวิละ

Profile Contact

ผศ.ดร.อรุณี นุสิทธิ์

Profile Contact