อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์
ประธานหลักสูตร

Profile Contact

ผศ.ดร.จีรพงษ์ มหนิธิวงศ์

Profile Contact

ดร.บุญลดา คุณาเวชกิจ

Profile Contact

ผศ.ดร.ธนพร บัวรอด

Profile Contact

อาจารย์พลอยพัชร ก้อนบาง

Profile Contact