อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ปิยธิดา เปี่ยมงาม
ประธานหลักสูตร

Profile Contact

ผศ.ดร.นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์

Profile Contact

ผศ.ดร.ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์

Profile Contact

ดร.ชลธิชา อยู่พ่วง

Profile Contact

ดร.พัสกร ลี้วิศิษฏ์พัฒนา

Profile Contact

ดร.ดนชนก เบื่อน้อย

Profile Contact

อาจารย์หรรษา สันติวิไลลักษณ์

Profile Contact