You're visitor number
Start on 01/11/2555
 
แจ้งการเปลี่ยนแบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตลาพักผ่อน
อัพโหลด: 6/3/2557, 10:52:55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาไทยฝึกงานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือในกลุ่มประเทศอาเซียน รุ่น 2 ประจำปี 2557
อัพโหลด: 1/3/2557, 14:34:55
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ขอเชิญการประกวด Mr. & Miss Healthy Model 2014
อัพโหลด: 28/2/2557, 12:14:07
ขอเชิญอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบ E-Learning (Learn Square)
อัพโหลด: 25/2/2557, 10:05:26
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์โครงการนักศึกษาไทยฝึกงานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือในกลุ่มประเทศอาเซียน ประจำปี 2557
อัพโหลด: 23/2/2557, 14:53:15
 
 
 
 
 
ฉบับที่ 307 ปีที่ 8 วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557
ฉบับที่ 306 ปีที่ 8 วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
ฉบับที่ 305 ปีที่ 8 วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
ฉบับที่ 304 ปีที่ 8 วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
ฉบับที่ 303 ปีที่ 8 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
 
 
การจัดการความรู้ "มาทำวิจัยในชั้นเรียนกันเถอะ"
โดย: ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการความรู้ "มาทำ E-learning กันเถอะ"
โดย: ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการฝึกงาน
โดย: คณะวิทยาการจัดการ
จรรยาบรรณนักวิจัย (ทีมา: สภาวิจัยแห่งชาติ)
โดย: คณะวิทยาการจัดการ
ส่วนประกอบของการเขียนบทความวิจัย
โดย: คณะวิทยาการจัดการ
คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โดย: คณะวิทยาการจัดการ
สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน ด้านการประกันคุณภาพ
โดย: คณะวิทยาการจัดการ
 
 
 
 
การพัฒนาระบบผังทางเดินเอกสารสำหรับธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อมในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
โดย: อ.ณัทฐาพร ภู่ระหงษ์ และคณะ
การศึกษาความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีที่มีต่อการประกาศใช้ข้อบังคับสภาวิชาชีพ (ฉบับที่ 19) เรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ในเขตจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และสุโขทัย
โดย: ผศ.พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และคณะ
ความพร้อมของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเข้าสู่การทำงานภายใต้ประชาคมอาเซียน
โดย: ผศ.ดร.วิจิตรา จำลองราษฎร์
การศึกษาแนวทาง วิเคราะห์และพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: อ.ณภัทร วุฒธะพันธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างเงินบาท และเงินสกุลอาเซียน
โดย: อ.ศุภศิว์ สุวรรณเกษร
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศ ในอาเซียน ด้วยแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นตรง
โดย: อ.ศุภศิว์ สุวรรณเกษร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่มของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
โดย: อ.สุธีรา วิไลกุล และคณะ
 
 
 
 
หลักการประชาสัมพันธ์
โดย: ผศ.บุษบา หินเธาว์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินสุทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม
 

 
ในการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
และกลไกการให้คำปรึกษา
 

 
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103