You're visitor number
Start on 01/11/2555
 
ขอเชิญร่วม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการเข้าสู่ธุรกิจการขนส่งทางอากาศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อัพโหลด: 25/10/2557, 15:23:39
รายงานข้อมูลและข้อเสนอแนะหรือวิธีดำเนินการ กรณีการรับจ้างการบ้านผ่าน Web Site
อัพโหลด: 25/10/2557, 15:22:49
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
อัพโหลด: 25/10/2557, 15:22:01
ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนการศึกษา แก่นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
อัพโหลด: 25/10/2557, 15:21:18
รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อัพโหลด: 25/10/2557, 15:20:14
 
 
 
 
 
ฉบับที่ 317 ปีที่ 9 วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557
ฉบับที่ 316 ปีที่ 9 วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557
ฉบับที่ 315 ปีที่ 9 วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557
ฉบับที่ 314 ปีที่ 9 วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557
ฉบับที่ 313 ปีที่ 9 วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557
 
 
 
 
คุยไปเรื่อยกับ QA การบูรณาการกับการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
โดย: อาจารย์อรรถพล จรจันทร์
การจัดการความรู้ "มาทำวิจัยในชั้นเรียนกันเถอะ"
โดย: ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการความรู้ "มาทำ E-learning กันเถอะ"
โดย: ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการฝึกงาน
โดย: คณะวิทยาการจัดการ
จรรยาบรรณนักวิจัย (ทีมา: สภาวิจัยแห่งชาติ)
โดย: คณะวิทยาการจัดการ
ส่วนประกอบของการเขียนบทความวิจัย
โดย: คณะวิทยาการจัดการ
คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โดย: คณะวิทยาการจัดการ
 
 
 
 
ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, อาจารย์สุธีรา วิไลกุล และอาจารย์วราภิมณฑ์ บุษบง
การสื่อสารเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้สู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงสัญญะ
โดย: อ.ยรรยงวรกร ทองแย้ม
การสร้างสัญญะเพื่อการบริโภค แนวคิดหลังสมัยใหม่ในการสื่อสารเพื่อการเพิ่มมูลค่า
โดย: อ.ยรรยงวรกร ทองแย้ม
การฟื้นฟูอนุรักษ์อัตลักษณ์จากภูมิปัญญา ผ้าทอลาวครั่งบ้านสระยายชี ณ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
โดย: ผศ.บุษบา หินเธาว์
การพัฒนาระบบผังทางเดินเอกสารสาหรับวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรวัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โดย: นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีรหัส 55 กลุ่ม 4 และ อ.ณัทฐาพร ภู่ระหงษ์, ผศ.ดร.วิจิตรา จำลองราษฎร์, ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช, ผศ.ชลกร อาสนะนนท์ และอ.ดาวเด่น สัญญโภชน์
การสร้างชุดการสอนฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีขั้นต้น เรื่องการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: อาจารย์รัตนา สิทธิอ่วม
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา: กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: อาจารย์รัตนา สิทธิอ่วม และคณะ
 
 
 
 
หลักการประชาสัมพันธ์
โดย: ผศ.บุษบา หินเธาว์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103