ข่าวประชาสัมพันธ์

VIEW ALL

ข่าวกิจกรรม

VIEW ALL

“การเรียนทำให้มีงานทำ กิจกรรมทำให้ทำงานเป็น”
เรียนรู้ คู่ กิจกรรม
มาเรียนที่ MS PSRU

WHY MS PSRU ?

มารู้จักสาขาต่าง ๆ
ที่ MS PSRU กันเลย

เยี่ยมชมคณะวิทยาการจัดการ

คณะผู้บริหาร

Prof.dr_.prasittichai2021-227x300

ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.จีรพงษ์ มหนิธิวงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
การสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร