You're visitor number
Start on 01/11/2555
 
มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยที่มีความรู้ภาษาสเปน ประสงค์ร่วมโครงการแลกเปลี่นระดับปริญญาตรีหรือโทระยะสั้น
อัพโหลด: 21/7/2558, 00:42:06
ขอเชิญร่วมทำบัญโดยเสด็จพระราชกุศลการวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2558
อัพโหลด: 21/7/2558, 00:41:27
ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "เพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย BOSCH"
อัพโหลด: 21/7/2558, 00:40:49
ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยกู้ขั้นต่ำของธนาคารออมสิน
อัพโหลด: 21/7/2558, 00:38:24
เชิญชวนส่งตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวด นักศึกษา ธิดาสู่อาเซียน
อัพโหลด: 21/7/2558, 00:37:33
 
 
 
 
 
ฉบับที่ 345 ปีที่ 9 วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558
ฉบับที่ 344 ปีที่ 9 วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558
ฉบับที่ 343 ปีที่ 9 วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558
ฉบับที่ 342 ปีที่ 9 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558
ฉบับที่ 341 ปีที่ 9 วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558
 
 
 
 
เรื่องเล่าครูบัญชี “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”
โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และ อาจารย์สุธีรา วิไลกุล
คุยไปเรื่อยกับ QA การบูรณาการกับการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
โดย: อาจารย์อรรถพล จรจันทร์
การจัดการความรู้ "มาทำวิจัยในชั้นเรียนกันเถอะ"
โดย: ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการความรู้ "มาทำ E-learning กันเถอะ"
โดย: ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการฝึกงาน
โดย: คณะวิทยาการจัดการ
จรรยาบรรณนักวิจัย (ทีมา: สภาวิจัยแห่งชาติ)
โดย: คณะวิทยาการจัดการ
ส่วนประกอบของการเขียนบทความวิจัย
โดย: คณะวิทยาการจัดการ
 
 
 
 
ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, อาจารย์สุธีรา วิไลกุล และอาจารย์วราภิมณฑ์ บุษบง
การสื่อสารเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้สู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงสัญญะ
โดย: อ.ยรรยงวรกร ทองแย้ม
การสร้างสัญญะเพื่อการบริโภค แนวคิดหลังสมัยใหม่ในการสื่อสารเพื่อการเพิ่มมูลค่า
โดย: อ.ยรรยงวรกร ทองแย้ม
การฟื้นฟูอนุรักษ์อัตลักษณ์จากภูมิปัญญา ผ้าทอลาวครั่งบ้านสระยายชี ณ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
โดย: ผศ.บุษบา หินเธาว์
การพัฒนาระบบผังทางเดินเอกสารสาหรับวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรวัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โดย: นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีรหัส 55 กลุ่ม 4 และ อ.ณัทฐาพร ภู่ระหงษ์, ผศ.ดร.วิจิตรา จำลองราษฎร์, ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช, ผศ.ชลกร อาสนะนนท์ และอ.ดาวเด่น สัญญโภชน์
การสร้างชุดการสอนฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีขั้นต้น เรื่องการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: อาจารย์รัตนา สิทธิอ่วม
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา: กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: อาจารย์รัตนา สิทธิอ่วม และคณะ
 
 
 
 
หลักการประชาสัมพันธ์
โดย: ผศ.บุษบา หินเธาว์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103