You're visitor number
Start on 01/11/2555
 
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อัพโหลด: 11/7/2561, 07:10:03
ขอเสนออัตรา Corporate Rate ค่าห้องพัก ห้องประชุม จัดเลี้ยง
อัพโหลด: 11/7/2561, 07:09:35
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ฯ
อัพโหลด: 11/7/2561, 07:09:15
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การกำหนดเส้นทางการฝึกอบรม ฯ
อัพโหลด: 11/7/2561, 07:08:55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการวิจัยระดับนานาชาติ ฯ
อัพโหลด: 11/7/2561, 07:08:24
 
 
 
 
 
ฉบับที่ 12 ปีที่ 6 วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
ฉบับที่ 11 ปีที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
ฉบับที่ 10 ปีที่ 6 วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
ฉบับที่ 9 ปีที่ 6 วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561
ฉบับที่ 8 ปีที่ 6 วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
 
 
 
 
ครอบครัวของดิฉันเกิดในสมัยรัชกาลที่ 9
โดย: "เฌอแตม" ผู้สอน:ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์
ถาม-ตอบ ปัญหา KM
โดย: สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
คู่มือการจัดทำ มคอ. คณะวิทยาการจัดการ
โดย: คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการความรู้ "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา"
โดย: รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
เรื่องเล่าครูบัญชี ตอน ต้นกล้า CPA พิบูลสงคราม
โดย: โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และ อาจารย์สุธีรา วิไลกุล
เรื่องเล่าครูบัญชี “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”
โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และ อาจารย์สุธีรา วิไลกุล
คุยไปเรื่อยกับ QA การบูรณาการกับการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
โดย: อาจารย์อรรถพล จรจันทร์
 
 
 
 
การศึกษาปัญหาด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก
โดย: ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช อ.ดร.จีรพงษ์ มะปะวงศ์ นส.น้อยหน่า บางศรีองค์
การศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการ ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร
โดย: ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช อ.ดร.จีรพงษ์ มะปะวงศ์ เพลินพิศ คำพันธุ์
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
โดย: ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช อ.ดร.จีรพงษ์ มะปะวงศ์ นส.สุภิญญา ก้อนแก้ว
ปัญหาของผู้ซื้อบ้านจัดสรร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดย: ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช ผศ.ดร.วีระพงษ์ อินทร์ทอง นส.ชิดชนก ชอบสุข
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแฟชั่น ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โดย: อ.ดร.ลัสดา ยาวิละ นส.กัญญาภัค สันติวิไลลักษณ์
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อ จัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต์ ของนักศึกษา คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล สงคราม
โดย: อ.ปรีชาพล บุญส่ง อ.ศุภศิว์ สุวรรณเกษร
การพัฒนาเก้าอี้ฝึกนั่งและสื่อเสริมพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับเด็กพิเศษช่วยปฐมวัย
โดย: อ.ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล อ.อรรธพร เลิศอร่ามแสง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 

.

สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103