You're visitor number
Start on 01/11/2555
 
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีสู่ขวัญไหว้ครู สู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ
อัพโหลด: 20/8/2559, 04:33:24
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศ มรพส. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพีมค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
อัพโหลด: 20/8/2559, 04:32:16
แจ้งขยายเวลาการจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อัพโหลด: 20/8/2559, 04:31:45
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาอบรมของศูนย์ฯ ประจำปี 2560
อัพโหลด: 20/8/2559, 04:30:29
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO SPAFA
อัพโหลด: 20/8/2559, 04:22:31
 
 
 
 
 
ฉบับที่ 385 ปีที่ 9 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559
ฉบับที่ 384 ปีที่ 9 วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559
ฉบับที่ 383 ปีที่ 9 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559
ฉบับที่ 382 ปีที่ 9 วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559
ฉบับที่ 381 ปีที่ 9 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559
 
 
 
 
คู่มือการจัดทำ มคอ. คณะวิทยาการจัดการ
โดย: รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
การจัดการความรู้ "การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5"
โดย: รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
การจัดการความรู้ "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา"
โดย: รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
เรื่องเล่าครูบัญชี ตอน ต้นกล้า CPA พิบูลสงคราม
โดย: โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และ อาจารย์สุธีรา วิไลกุล
เรื่องเล่าครูบัญชี “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”
โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และ อาจารย์สุธีรา วิไลกุล
คุยไปเรื่อยกับ QA การบูรณาการกับการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
โดย: อาจารย์อรรถพล จรจันทร์
การจัดการความรู้ "มาทำวิจัยในชั้นเรียนกันเถอะ"
โดย: ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
 
 
 
 
ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, อาจารย์สุธีรา วิไลกุล และอาจารย์วราภิมณฑ์ บุษบง
การสื่อสารเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้สู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงสัญญะ
โดย: อ.ยรรยงวรกร ทองแย้ม
การสร้างสัญญะเพื่อการบริโภค แนวคิดหลังสมัยใหม่ในการสื่อสารเพื่อการเพิ่มมูลค่า
โดย: อ.ยรรยงวรกร ทองแย้ม
การฟื้นฟูอนุรักษ์อัตลักษณ์จากภูมิปัญญา ผ้าทอลาวครั่งบ้านสระยายชี ณ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
โดย: ผศ.บุษบา หินเธาว์
การพัฒนาระบบผังทางเดินเอกสารสาหรับวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรวัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โดย: นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีรหัส 55 กลุ่ม 4 และ อ.ณัทฐาพร ภู่ระหงษ์, ผศ.ดร.วิจิตรา จำลองราษฎร์, ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช, ผศ.ชลกร อาสนะนนท์ และอ.ดาวเด่น สัญญโภชน์
การสร้างชุดการสอนฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีขั้นต้น เรื่องการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: อาจารย์รัตนา สิทธิอ่วม
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา: กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: อาจารย์รัตนา สิทธิอ่วม และคณะ
 
 
 
 
หลักการประชาสัมพันธ์
โดย: ผศ.บุษบา หินเธาว์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
   
 

.

สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103