ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และนานาชาติครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 “นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจ ส่งผลงานในรูปแบบของบทวิจัยฉบับเต็ม(Full Paper) ภาษาไทยหรืออังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 เพื่อนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยเป็นผลงานที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่อื่นมาก่อน  ซึ่งสามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ https://ms.psru.ac.th/nims2021/  และกรุณาระบุชื่อผู้นำเสนอให้ชัดเจน

ปฏิทินกิจกรรม