You're visitor number
Start on 01/11/2555
 
คำสั่ง เรื่อง ให้ข้าราขการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ลูกจ้าง พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาทุกท่านเข้าร่วมประชุม
อัพโหลด: 21/8/2557, 08:37:55
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกาสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 20
อัพโหลด: 21/8/2557, 08:36:54
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 6
อัพโหลด: 21/8/2557, 08:36:19
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5
อัพโหลด: 21/8/2557, 08:35:45
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทางวิชาการ
อัพโหลด: 21/8/2557, 08:35:14
 
 
 
 
 
ฉบับที่ 310 ปีที่ 9 วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557
ฉบับที่ 309 ปีที่ 9 วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557
ฉบับที่ 308 ปีที่ 9 วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557
ฉบับที่ 307 ปีที่ 8 วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557
ฉบับที่ 306 ปีที่ 8 วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
 
 
คุยไปเรื่อยกับ QA การบูรณาการกับการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
โดย: อาจารย์อรรถพล จรจันทร์
การจัดการความรู้ "มาทำวิจัยในชั้นเรียนกันเถอะ"
โดย: ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการความรู้ "มาทำ E-learning กันเถอะ"
โดย: ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการฝึกงาน
โดย: คณะวิทยาการจัดการ
จรรยาบรรณนักวิจัย (ทีมา: สภาวิจัยแห่งชาติ)
โดย: คณะวิทยาการจัดการ
ส่วนประกอบของการเขียนบทความวิจัย
โดย: คณะวิทยาการจัดการ
คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โดย: คณะวิทยาการจัดการ
 
 
 
 
การสื่อสารเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้สู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงสัญญะ
โดย: อ.ยรรยงวรกร ทองแย้ม
การสร้างสัญญะเพื่อการบริโภค แนวคิดหลังสมัยใหม่ในการสื่อสารเพื่อการเพิ่มมูลค่า
โดย: อ.ยรรยงวรกร ทองแย้ม
การฟื้นฟูอนุรักษ์อัตลักษณ์จากภูมิปัญญา ผ้าทอลาวครั่งบ้านสระยายชี ณ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
โดย: ผศ.บุษบา หินเธาว์
การพัฒนาระบบผังทางเดินเอกสารสาหรับวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรวัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โดย: นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีรหัส 55 กลุ่ม 4 และ อ.ณัทฐาพร ภู่ระหงษ์, ผศ.ดร.วิจิตรา จำลองราษฎร์, ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช, ผศ.ชลกร อาสนะนนท์ และอ.ดาวเด่น สัญญโภชน์
การสร้างชุดการสอนฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีขั้นต้น เรื่องการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: อาจารย์รัตนา สิทธิอ่วม
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา: กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: อาจารย์รัตนา สิทธิอ่วม และคณะ
อุปสงค์การนำเข้าสินค้าของกลุ่มประเทศในอาเซียน
โดย: อาจารย์ศุภศิว์ สุวรรณเกษร
 
 
 
 
หลักการประชาสัมพันธ์
โดย: ผศ.บุษบา หินเธาว์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินสุทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม
 

 
ในการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
และกลไกการให้คำปรึกษา
 

 
 

 
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103