You're visitor number
Start on 01/11/2555
 
แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
อัพโหลด: 18/12/2557, 07:48:58
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการก่อสร้างฝาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ
อัพโหลด: 18/12/2557, 07:48:29
การสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว
อัพโหลด: 18/12/2557, 07:47:55
หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ EdPEx ในระดับ 200-250 คะแนน และหลักสูตร Implementing EdPEx ในหมวด 2 การวางแผนเขิงกลยุทธ์
อัพโหลด: 18/12/2557, 07:47:12
ให้บุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2558 ระหว่างสโมสรบุคลากรฯ และสโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตรามสัญญา
อัพโหลด: 18/12/2557, 07:46:33
 
 
 
 
 
ฉบับที่ 325 ปีที่ 9 วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557
ฉบับที่ 324 ปีที่ 9 วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557
ฉบับที่ 323 ปีที่ 9 วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557
ฉบับที่ 322 ปีที่ 9 วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557
ฉบับที่ 321 ปีที่ 9 วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557
 
 
 
 
คุยไปเรื่อยกับ QA การบูรณาการกับการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
โดย: อาจารย์อรรถพล จรจันทร์
การจัดการความรู้ "มาทำวิจัยในชั้นเรียนกันเถอะ"
โดย: ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการความรู้ "มาทำ E-learning กันเถอะ"
โดย: ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการฝึกงาน
โดย: คณะวิทยาการจัดการ
จรรยาบรรณนักวิจัย (ทีมา: สภาวิจัยแห่งชาติ)
โดย: คณะวิทยาการจัดการ
ส่วนประกอบของการเขียนบทความวิจัย
โดย: คณะวิทยาการจัดการ
คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โดย: คณะวิทยาการจัดการ
 
 
 
 
ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, อาจารย์สุธีรา วิไลกุล และอาจารย์วราภิมณฑ์ บุษบง
การสื่อสารเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้สู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงสัญญะ
โดย: อ.ยรรยงวรกร ทองแย้ม
การสร้างสัญญะเพื่อการบริโภค แนวคิดหลังสมัยใหม่ในการสื่อสารเพื่อการเพิ่มมูลค่า
โดย: อ.ยรรยงวรกร ทองแย้ม
การฟื้นฟูอนุรักษ์อัตลักษณ์จากภูมิปัญญา ผ้าทอลาวครั่งบ้านสระยายชี ณ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
โดย: ผศ.บุษบา หินเธาว์
การพัฒนาระบบผังทางเดินเอกสารสาหรับวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรวัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โดย: นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีรหัส 55 กลุ่ม 4 และ อ.ณัทฐาพร ภู่ระหงษ์, ผศ.ดร.วิจิตรา จำลองราษฎร์, ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช, ผศ.ชลกร อาสนะนนท์ และอ.ดาวเด่น สัญญโภชน์
การสร้างชุดการสอนฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีขั้นต้น เรื่องการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: อาจารย์รัตนา สิทธิอ่วม
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา: กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: อาจารย์รัตนา สิทธิอ่วม และคณะ
 
 
 
 
หลักการประชาสัมพันธ์
โดย: ผศ.บุษบา หินเธาว์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103