Click2Win_offline_ads_D

 

TCI2-01

 

web-1

 

web-3

 

web-2

 

U2T2565PR-part345

 

U2T2565PR-part344

 

U2T2565PR-part33

Previous
Next

” The more you learn, The more you know. ”

» Wörwag Pharma offices by Ippolito Fleitz Group buy real steriods home – anabolic steroids en usa, anabolic steroids effects on hemoglobin – the she enterprise

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

สื่อการสอนออนไลน์

จองห้อง
ปฏิทินการศึกษา

 


ลงทะเบียนเรียน

บริการสำหรับนักศึกษา

บริการสำหรับอาจารย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

VIEW ALL


ข่าวกิจกรรม

VIEW ALL


“การเรียนทำให้มีงานทำ กิจกรรมทำให้ทำงานเป็น”
เรียนรู้ คู่ กิจกรรม
มาเรียนที่ MS PSRU

MS SHOW CASE

WHY MS PSRU ?

มารู้จักสาขาต่าง ๆ
ที่ MS PSRU กันเลย

https://youtu.be/PiBHmqv9BTUhttps://youtu.be/Aq–f9IcOsghttps://youtu.be/WidG-Po6QNIhttps://youtu.be/kefseI9kONohttps://youtu.be/x1bJgAJuyvEhttps://youtu.be/IhZY7PzXpPM

เยี่ยมชมคณะวิทยาการจัดการ

IMG_1991
IMG_1996
IMG_2009
IMG_1989

ผลงานของเรา

ดูภาพทั้งหมด

ดูกิจกรรมของเรา

สำหรับผู้ปกครอง

รุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ

สมัครเรียน

คณะผู้บริหาร

Prof.dr_.prasittichai2021-227x300

ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สายตรงคณบดี

ผศ.นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.จีรพงษ์ มหนิธิวงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
การสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร