You're visitor number
Start on 01/11/2555
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิตที่จะเข้าพระราชปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2559
อัพโหลด: 24/12/2559, 11:52:34
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แจ้งการลงรับลงทะเบียนหนังสือภายใน ภายนอก เป็นระบบ E-Document
อัพโหลด: 24/12/2559, 11:50:03
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนหัดครูฯ
อัพโหลด: 24/12/2559, 11:48:36
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. ขอความอนุเคราะห์ ปชส การขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย จากเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
อัพโหลด: 18/12/2559, 16:15:14
งานวิชาการ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษเตรียมสอบ TOEIC รุ่นที่ 2
อัพโหลด: 18/12/2559, 16:13:36
 
 
 
 
 
ฉบับที่ 401 ปีที่ 9 วันพุธที่ 4 มกราคม 2560
ฉบับที่ 400 ปีที่ 9 วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559
ฉบับที่ 399 ปีที่ 9 วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559
ฉบับที่ 398 ปีที่ 9 วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559
ฉบับที่ 397 ปีที่ 9 วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559
 
 
 
 
คู่มือการจัดทำ มคอ. คณะวิทยาการจัดการ
โดย: คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการความรู้
โดย: รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
การจัดการความรู้ "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา"
โดย: รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
เรื่องเล่าครูบัญชี ตอน ต้นกล้า CPA พิบูลสงคราม
โดย: โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และ อาจารย์สุธีรา วิไลกุล
เรื่องเล่าครูบัญชี “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”
โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และ อาจารย์สุธีรา วิไลกุล
คุยไปเรื่อยกับ QA การบูรณาการกับการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
โดย: อาจารย์อรรถพล จรจันทร์
การจัดการความรู้ "มาทำวิจัยในชั้นเรียนกันเถอะ"
โดย: ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
 
 
 
 
ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, อาจารย์สุธีรา วิไลกุล และอาจารย์วราภิมณฑ์ บุษบง
การสื่อสารเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้สู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงสัญญะ
โดย: อ.ยรรยงวรกร ทองแย้ม
การสร้างสัญญะเพื่อการบริโภค แนวคิดหลังสมัยใหม่ในการสื่อสารเพื่อการเพิ่มมูลค่า
โดย: อ.ยรรยงวรกร ทองแย้ม
การฟื้นฟูอนุรักษ์อัตลักษณ์จากภูมิปัญญา ผ้าทอลาวครั่งบ้านสระยายชี ณ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
โดย: ผศ.บุษบา หินเธาว์
การพัฒนาระบบผังทางเดินเอกสารสาหรับวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรวัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โดย: นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีรหัส 55 กลุ่ม 4 และ อ.ณัทฐาพร ภู่ระหงษ์, ผศ.ดร.วิจิตรา จำลองราษฎร์, ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช, ผศ.ชลกร อาสนะนนท์ และอ.ดาวเด่น สัญญโภชน์
การสร้างชุดการสอนฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีขั้นต้น เรื่องการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: อาจารย์รัตนา สิทธิอ่วม
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา: กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: อาจารย์รัตนา สิทธิอ่วม และคณะ
 
 
 
 
หลักการประชาสัมพันธ์
โดย: ผศ.บุษบา หินเธาว์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

.

สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103