You're visitor number
Start on 01/11/2555
 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมการจัดทำข้อมูลรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF (มคอ3.7)
อัพโหลด: 6/7/2557, 08:26:16
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการประกวดเรียงความ ประกวด ขับร้องบทเพลงสถาบัน การประกวดวาดภาพ ภายใต้หัวข้อ ความจงรักภักดี
อัพโหลด: 2/7/2557, 06:26:10
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การชดเชยวันการเรียนการสอน นักศึกษาภาค กศ.ป.ป.(วันเสาร์-อาทิตย์) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556
อัพโหลด: 2/7/2557, 06:25:28
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 3
อัพโหลด: 25/6/2557, 09:26:40
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สัทศาสตร์ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว่า
อัพโหลด: 25/6/2557, 07:15:13
 
 
 
 
 
ฉบับที่ 307 ปีที่ 8 วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557
ฉบับที่ 306 ปีที่ 8 วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
ฉบับที่ 305 ปีที่ 8 วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
ฉบับที่ 304 ปีที่ 8 วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
ฉบับที่ 303 ปีที่ 8 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
 
 
การจัดการความรู้ "มาทำวิจัยในชั้นเรียนกันเถอะ"
โดย: ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการความรู้ "มาทำ E-learning กันเถอะ"
โดย: ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการฝึกงาน
โดย: คณะวิทยาการจัดการ
จรรยาบรรณนักวิจัย (ทีมา: สภาวิจัยแห่งชาติ)
โดย: คณะวิทยาการจัดการ
ส่วนประกอบของการเขียนบทความวิจัย
โดย: คณะวิทยาการจัดการ
คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โดย: คณะวิทยาการจัดการ
สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน ด้านการประกันคุณภาพ
โดย: คณะวิทยาการจัดการ
 
 
 
 
การพัฒนาระบบผังทางเดินเอกสารสำหรับธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อมในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
โดย: อ.ณัทฐาพร ภู่ระหงษ์ และคณะ
การศึกษาความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีที่มีต่อการประกาศใช้ข้อบังคับสภาวิชาชีพ (ฉบับที่ 19) เรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ในเขตจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และสุโขทัย
โดย: ผศ.พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และคณะ
ความพร้อมของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเข้าสู่การทำงานภายใต้ประชาคมอาเซียน
โดย: ผศ.ดร.วิจิตรา จำลองราษฎร์
การศึกษาแนวทาง วิเคราะห์และพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย: อ.ณภัทร วุฒธะพันธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างเงินบาท และเงินสกุลอาเซียน
โดย: อ.ศุภศิว์ สุวรรณเกษร
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศ ในอาเซียน ด้วยแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นตรง
โดย: อ.ศุภศิว์ สุวรรณเกษร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่มของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
โดย: อ.สุธีรา วิไลกุล และคณะ
 
 
 
 
หลักการประชาสัมพันธ์
โดย: ผศ.บุษบา หินเธาว์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินสุทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม
 

 
ในการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
และกลไกการให้คำปรึกษา
 

 
 

 
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103