หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2566)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2566)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2566)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2566)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2565)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการยุคดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2566)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2566) รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2566)

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)