หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ