หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่