รอบรั้วอาคาร

ห้องเรียนคณะวิทยาการจัดการ

ห้องประชุม 450 ที่นั่ง

ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ

ห้องปฏิบัติการวิทยุ คณะวิทยาการจัดการ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ

ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ

ห้องปฏิบัติการหนังสือพิมพ์

ห้องปฏิบัติการบริหารธุรกิจ