ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพทางศาสตร์วิทยาการจัดการ

วิสัยทัศน์ (Vision)
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพทางศาสตร์วิทยาการจัดการ
และสร้างองค์ความรู้สู่สังคมโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพทางศาสตร์วิทยาการจัดการสร้างโอกาสการเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะทางอาชีพที่เหมาะสม
2. สร้างองค์ความรู้ทางศาสตร์วิทยาการจัดการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่สังคม โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3. บริหารจัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

มิติการพัฒนา

1. ยกระดับคุณภาพบัพริต
2. การสร้างองค์ความรู้ทางศาสตร์วิทยาการจัดการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน ชุมชน และสังคม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะ

เอกสารเผยแพร่

– แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569