ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)
คณะวิทยาการจัดการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเชียน

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นคณะวิทยาการจัดการต้นแบบที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณค่าสู่ท้องถิ่น
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติโดยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
(Work-integrated Learning)
2. จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3. บริหารจัดการคณะตามหลักบริหารจัดการที่ดี