คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.จีรพงษ์ มหนิธิวงศ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.สุพจน์ พฤกษะวัน

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายสุรจิต วงศ์กังแห

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายนพดล จารุพันธ์จรัสศรี

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช

กรรมการ (ผู้แทนสาขา/ผู้บริหาร)

อาจารย์ ดร.เอกรงค์ ปั้นพงษ์

กรรมการ (ผู้แทนสาขา/ผู้บริหาร)

อาจารย์ธนพร รังสิกรรพุม

กรรมการ (ผู้แทนสาขา/ผู้บริหาร)

อาจารย์พีรภัทร สงวนศิลป์

กรรมการ (ผู้แทนสาขา/ผู้บริหาร)

ผศ.ดร.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล

กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์ประจำ)

ผศ.ธนพร บัวรอด

กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์ประจำ)

ผศ.นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวณัฐกานต์ ขุนทองนุ่ม

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ