การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน MS Pre School 2567

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการจัดการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน (Pre-School) ณ ห้องประชุม MS 308 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

การมอบโล่รางวัลแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น ดังนี้
1. ด้านการจัดการเรียนการสอนดีเด่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร บัวรอด และอาจารย์ธนพร รังสิกรรพุม
2. ด้านทุนวิจัยดีเด่น ได้แก่ อาจารย์ ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์
3. ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยดีเด่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์
4. ด้านการบริการวิชาการรับใช้สังคมดีเด่น ได้แก่ รองศาสตราจารย์ บุษบา หินเธาว์
5. ด้านการส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษาดีเด่น ได้แก่ อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม
6. ด้านการปฏิบัติงานดีเด่น (บุคลากรสายสนับสนุน) ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาตยา แก้วอ้น และนายณัทธพงศ์ ภู่คง

แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ได้แก่

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร บัวรอด
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลแก้ว คล้ายแก้ว
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิว์ สุวรรณเกสร
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์
 5. อาจารย์ ดร.ณัทฐาพร ภู่ระหงษ์
 6. อาจารย์ ดร.ปรีชาพล บุญส่ง
 7. อาจารย์ ดร.อรรธพร เลิศอร่ามแสง
 • แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์
  ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์
 • แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น ได้แก่ นางสาวหนึ่งฤทัย ล้อมผล
 • ขอต้อนรับอาจารย์ใหม่ ได้แก่
  อาจารย์ สุรางคณา พิพัฒน์โชคไชโย (อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ
  การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และ ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
  โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว)
 • ขอต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่ ได้แก่ นายจัตตุพร มาทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • แสดงความยินดีกับแม่บ้านปฏิบัติงานดี ได้แก่ นางสาวปฑิตตา แช่มชื่น และนางสาวศศิประภา อินเอี่ยม
 • แนะนำหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ