การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 7 (ครั้งที่ 2/2567)

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 รศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7 (ครั้งที่ 2/2567) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการ และบุคลากรเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม MS308 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม