การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2566