การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6 (ครั้งที่ 2/2567)

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 รศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6 (ครั้งที่ 2/2567) พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะกรรมการร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม MS301 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม