การประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาและยกระดับความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมหารือในโครงการพัฒนาและยกระดับความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วยผู้บริหาร ประธานสาขา และบุคลากรเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม MS308 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม