การประชุมพิจารณาคำอธิบายรายวิชาคณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพงษ์ มหนิธิวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุมพิจารณาคำอธิบายรายวิชาคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม MS301 คณะวิทยาการจัดการ มรพส.