การประชุมวิชาการวิทยาการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 13

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 13 : การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ ประธานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มรพส. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิทยาการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 13 : การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลผลงานบุคลากรดีเด่น พิธีมอบรางวัลการแข่งขันโครงการสหกิจศึกษา จากนั้นมีการเสวนาในหัวข้อ “การเตรียมบัณฑิตให้พร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ด้วยหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWE) และภาคบ่ายมีการจัดกิจกรรมคู่ขนาน 3 กิจกรรม คือ การแข่งขันประกวดโมเดลธุรกิจ (Business Model) การแข่งขันทักษะนิเทศศาสตร์ (การประกวดผู้ประกาศข่าว) และการประกวดแต่งตัวคอสเพลย์