การประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ร่วมการประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นำโดย นายภูมิศักดิ์ วรไตรจริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ณ ห้องประชุม MS308 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม